Stowarzyszenie na rzecz Polskiej Szkoły w Eschborn

Stowarzyszenie Polskiej Szkoły w Eschborn koło Frankfurtu nad Menem zostało założone 20-ego listopada 2010 roku z inicjatywy Rady Rodziców, aby stworzyć ramy prawne dla wspierania funkcjonowania ministerialnego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem ( w skrócie SPK Frankfurt).

 

Stowarzyszenie stanowi jednostkę do gromadzenia środków pozabudżetowych takich jak darowizny oraz fundusze przyznawane na rzecz Stowarzyszenia w ramach projektów przez organizacje polonijne, Konsulat RP i inne fundacje i jednostki pozarządowe.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  • Poszerzanie księgozbioru szkoły o pozycje ogólnoliterackie oraz pomoce naukowe.
  • Wspieranie uczniów w ramach ogólnych celów edukacyjnych.
  • Organizowanie imprez o charakterze integracyjno-wychowawczym.

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru organizacji użyteczności publicznej w Amtsgericht Frankfurt  jako „Förderverein der Polnischen Schule Eschborn bei Frankfurt/Main e.V.” pod numerem VR14773.

 

Numer podatkowy: 04625090604.

SPK Frankfurt - fakty:

 

Szkoła to cała nasza społeczność: 

Dzieci - 380

Nauczyciele - 10
Rodzice – 250 rodzin
Staramy się uwzględnić interesy wszystkich jej członków, 
pamiętając o tych, którzy nas najbardziej potrzebują - o dzieciach!

Stowarzyszenie - fakty:
Jesteśmy zarejestrowaną organizacją użyteczności publicznej
- Każdy rodzic może być członkiem i decydować o wydawaniu środków (walne zgromadzenie)
- Stowarzyszenie podlega kontroli sądowej (Registergericht - Statut)
- Stowarzyszenie podlega kontroli finansowej (księgowość, użyteczność publiczna)
- Stowarzyszenie podlega odpowiedzialności prawnej

- Nasi członkowie działają nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu
 Kto nas kontroluje:
- Zarząd

 - Walne zgromadzenie

 

 - Finanzamt

 

 

 

Wspierają nas


Kontakt